Dobro dosli

Laboratorija

Labaratorija "ŽitoProdukta" a.d. Zrenjanin raspolaže svim potrebnim resursima: prostorom, kadrovima i opremom za senzornu, hemijsku i fizičku kontrolu kvaliteta žita, mlinskih i pekarskih proizvoda testenina i brzo smrznutih testa, keksa i proizvoda srodnih keksu, hrane za životinje.

Od 2002.godine labaratorija "ŽitoProdukta" a.d. Zrenjanin ima Sertifikat o akreditaciji od Akredaticionog tela Srbije, kojim se potvrđuje da zadovoljava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, za vršenje senzornih, fizičkih i hemiskih ispitivanja. U toku je postupak za proširenje akreditacije za mikrobiološka ispitivanja životnih namernica, vode za piće i hrane za životinje, kao i brisevi radnih površina, ruku i vazduha.

Labaratorija "ŽitoProdukta" a.d. Zrenjanin vrši redovno senzorna, hemijska, fizička i mikrobiološka ispitivanja sirovina, koje prerađujemo, i gotovih proizvoda, koje plasiramo na tržište.
 

"ŽITOPRODUKT" A.D. Bolnička 7, Zrenjanin